Vær med å drive helsesenter i Bawana - Delhi, India!

    

Før og etter rivningen (foto: Copyright © 2006 Ruzbeh N. Bharucha)

Gjelder alle bilder i den norske teksten

 

Yamuna Pushta i Delhi var med sine 150 000 innbyggere en av Indias største og eldste slumområder. I 2004 ble slummen jevnet med jorden etter ordre fra myndighetene. 30.000 av innbyggerne av Yamuna Pushta fikk tilbud om omplassering i en ny bydel kalt Bawana, mens flertallet sto igjen uten hjem eller arbeid. Se mer informasjon på www.yamunagentlyweeps.com.

Vår samarbeidspartner India Vision Foundation jobber innen flere områder som fengselsvesen, slumskoler, avrusning og forebyggende arbeid, kvinners rettigheter, psykisk helsevern og utviklingsprosjekter i urbane områder og på landsbygda. Organisasjonen var tidligere dypt involvert i det humanitære arbeidet i Yamuna Pushta-slummen før den ble fjernet, og det jobbes nå på spreng med å nå ut til alle de hjemløse og Omplasserte i Bawana. For eksempel driver man flere skoler og hospitser for de tidligere slumbeboerne. Du kan lese mer om dette arbeidet på www.indiavisionfoundation.org og www.kiranbedi.com. 

I den nye bydelen Bawana hvor det plutselig har kommet til 30.000 inbyggere finnes det kun et offentlig helsesentersom ikke har mulighet til å oppfylle det enorme behovet som finnes. India Vision Foundation har bygd opp enda et helsesenter men behovet for midler til drift her er kritisk da det kun er basert på veldedighet. I Tilknytning til dette helsesenteret drives opplæring av skolebarn, kvinner med fokus på bevisstgjøring rundt vern av egen helse. Alle inntektene på Raggsokkblues prosjektet går til den vidre driften og utviklingen av helseprosjektet i Bawana. Mer info på www.gug.no.

 


Genser uten grenser er en partipolitisk uavhengig organisasjon som driver frivillig humanitært arbeid. Det hele startet da Leo under et fengselsopphold i India for første gang opplevde hvordan det er å fryse ufrivillig. Tanker om at dette kunne gjøres noe med i praksis ble delt av venninnen Renate Seehuus hjemme i Norge. Hun samlet inn 4 tonn klær og fikk disse sendt til India med hjelp fra mange venner og kontakter fra hele verden. Leo kom omsider hjem, engasjementet vokste, og ny klesinnsamling ble gjennomført. 6 tonn klær ble denne gang sendt og distribuert i slumområdet Yamuna Pushta i samarbeid med våre gode venner og samarbeidspartnere i India Vision Foundation.

 

 

 

 

 

Prosjektbeskrivelse Bawana (for originaltekst se under)

 

Forslag til prosjekt: tilbud om primære helsetjenester og utdanning med spesielt fokus på helse for kvinner og barn i Bawana.

 

 

 

Introduksjon

I løpet av 11 uker i 2004 ble 40 000 hjem som huset 150 000 mennesker revet i Yamuna Pushta, et slumområde langs elven Yamuna i New Delhi, India. 20% av dem som ble omplassert ble flyttet til et øde landområde ca 40 km fra sivilisasjonen; Bawana. Selv i dag, to år etter flyttingen, er det ingenting som ligner sivilisasjon i Bawana: det finnes ingen fungerende medisinske fasiliteter, ingen infrastruktur eller offentlig transport, ingen mulighet til å skaffe seg et levebrød, og ingen utdanningsinstitusjoner for barna. Vennligst gå til www.yamunagentlyweeps.com for flere detaljer rundt livet i Bawana.

 

I Yamuna Pushta drev organisasjonen Navjyoti skoler, sykehus, arbeidstreningssentre, rehabiliteringsprogrammer for narkomane og mye mer. Dette finnes det også mer informasjon om deres arbeid på nettsiden nevnt ovenfor, eller på www.kiranbedi.com/navjyoti.htm.

 

Denne gang i Bawana måtte Navjyoti på nytt starte fra grunnen, etter som deres sykehus, skoler, barnehager og andre prosjekter ble revet sammen med Yamuna Pushtas 40 000 hjem. Navjyoti ønsker å drive et døgnåpent primærhelsesenter i Bawana, etter som det i dag ikke finnes noen helsetjenester for de fattige familiene som er blitt flyttet til dette øde landområdet. De to siste årene har mange barn blitt syke eller dødd på grunn av sykdom som kunne vært forhindret eller kurert dersom et ordentlig helsetilbud hadde eksistert. Derfor leter vi etter midler som kan drive et egnet helsesenter og samtidig tilby utdanning med spesiell vekt på kvinner og barns helse i Bawana.

 

 

Helsetjenester i Bawana

En rekke helserelaterte problemer er synlige i Bawana. De mest fremtredende er mangel på rent drikkevann, opptakter til epidemier, mangel på befolkningskontroll, problemer relatert til hygiene og sanitære forhold samt grunnleggende utdanning og enkle teknikker for forbedring av livssituasjon for menneskene som lever her. I følge Navjyoti peker det seg også ut et behov – i tillegg til grunnleggende helsetjenester – for fasiliteter for å håndtere alvorlige akutte medisinske tilfeller.

 

Myndighetenes driver nå et helsesenter i Bawana som dessverre har fungert dårlig. Resultatet har i mange tilfeller vært at sykdom verken diagnostiseres eller behandles på et tidlig nok stadium. I sin tur fører dette til at befolkningen først når de ikke lenger holder ut helseplager må reise langt inn til et hovedsykehus, og ender opp med alvorlige komplikasjoner som i mange tilfeller kunne vært unngått. Behovet for å rette opp denne situasjonen er nå kritisk, særlig med tanke på at samfunnet har dårlig bevissthet rundt helsesaker. Denne ignoransen, sammen med økt mobilitet, har ført til en eksplosiv økning i spredning av sykdommer som kunne vært hindret på et tidlig stadium.

 

For å kunne gjøre noe med situasjonen vil Navjyoti foreslå et samarbeid med myndighetene for å forbedre og utvide det helserelaterte tilbudet. Strategien ville være å legge til rette et offentlig-privat partnerskap for å tilby effektiv tidlig medisinsk intervensjon, tilby medisinsk ekspertise, og minimere ulemper for pasientene.

 

Målet er å tilby helsetjenester til menneskene i Bawana omplasseringskoloni; å bygge på den eksisterende ”infrastrukturen” ved Helsesenteret, gjøre senteret funksjonelt og utvide kapasiteten.

 

 

Status for IPP-VIII Helsesenter i Bawana

Helsesenterets åpningstider er kl 08:00 til 14:00. Den eksisterende staben består av to sykesøstere, en helsesøster og en farmasøyt, samt en lege som skal være til stede kun onsdag og lørdag mellom kl 09:00 og 14:00 i tillegg til en assistent. Senteret har fire rom, to toaletter og et bad.

 

Selv om åpningstidene for senteret er mellom kl 08:00 og 14:00 er ikke dette tilstrekkelig til å fylle behovet hos en så stor befolkning. Dette gjelder både normale behov og akutte tilfeller. Den fysiske infrastrukturen er forferdelig med knuste vinduer og utilfredsstillende tilstander i rommene, samtidig som det mangler nødvendig inventar og utstyr for pasienter og stab.

 

Legen som er gynekolog skal være til stede to ganger i uken, men møter ofte ikke opp. Forsyninger og tilbud er så utilstrekkelig at antall pasienter som mottar behandling automatisk begrenses. Det er derfor ikke overraskende at bruken av dette senteret er tilsvarende begrenset. Pasientene henvender seg enten til offentlige sykehus i sentrum av Delhi, eller til private leger og sykehus. Det er mangel på rapportering og tillit til Helsesenteret hos lokalbefolkningen slik det eksisterer i dag, som i krisesituasjoner heller henvender seg til kvakksalvere enn til de ansatte ved senteret.

 

 

Hovedmål: å forbedre allmenn helsetilstand for befolkningen i Bawana ved å tilby primære helsetjenester og utdanning, med særskilt fokus på kvinner og barns helse.

 

Delmål:

 • å generere bevissthet i lokalsamfunnet om helse, hygiene og relaterte saker, samt promotere positiv helsefremmende atferd.
 • å forbedre status innen helse og hygiene for lokalsamfunnet generelt, og kvinner og barn spesielt.
 • å skape et samarbeid med spesialiserte sykehus, myndighetene og andre relaterte tjenester for å organisere helsestasjoner i samfunnet.
 • bygge ut den eksisterende ”infrastruktur” ved Helsesenteret, gjøre dette funksjonelt og utvide kapasiteten.

 

 

Aktiviteter:

 • Generell OPD (Out-Patient Department / Dagkirurgisk avdeling)
 • Helseprogram for skoler
 • Community outreach plan
 • Utvidelse av myndighetenes Primære Helsesenter

 

Generell OPD (Out-Patient Department / Dagkirurgisk avdeling)

Daglig OPD søker å tilby behandling så vel som forebyggende helsestell for samfunnet i Bawana Omplasseringskoloni. Daglige undersøkelser av pasienter ved OPD-avdelingen gir en ide om eksisterende sykdommer og kommende utbrudd, som igjen hjelper for å ta forhåndsregler for å forebygge i neste omgang. OPD tilbyr også et lokalt tilbud for pasienter som krever spesialisert behandling ve andre offentlige eller private sykehus og institusjoner.

 

Helseprogram for skoler

Navjyoti ønsker for det første å foreta månedlig helsesjekk av ca 3000 barn ved Navjyoti gali-skolene, sammen med opplysningsarbeid rundt sykdom og behandling for å oppdage sykdom på et tidlig stadium. Man ønsker også å opprette og følge opp en helseindeks for barna ved skolene, og drive opplysningsarbeid rundt helse og hygiene. Det vil også jobbes for at barn som trenger spesialbehandling skal henvises videre og få hjelp.

 

Community Outreach Plan

Helsecamp: for å fremme bevissthet og skaffe behandling til et maksimalt antall mennesker for forskjellige sykdommer organiserer Navjyoti helsecamper med jevne mellomrom. Hovedfokus her er vaksinasjon av barn mot polio og andre sykdommer det er mulig å forebygge. Andre områder som behandles er for eksempel graviditet, familieplanlegging, funksjonshemming, hudsykdommer osv.

 

Primært Helsesenter

Navjyoti ser for seg et døgnåpent Primærhelsesenter som et første nivå i et hierarkisk system av helsefasiliteter. På dette nivået vil senteret spille to like viktige roller: For det første fokuseres det på diagnostisering av sykdom basert på symptomer, og behandlingen av disse enten på Helsesenteret eller ved videre henvisning. For det andre vil man drive opplysningsarbeid for bedre familieplanlegging, bedre hygiene og sanitære forhold, og forebygging av smittsomme sykdommer, da særlig seksuelt overførbare sykdommer.

1)     sette i stand det eksisterende Helsesenteret.

2)     skaffe nødvendig utstyr og inventar til Helsesenteret.

3)     holde regelmessige helsecamper hver tredje tirsdag i måneden, holde operativ DOTS senteret, og tilby spesialbehandling for tuberkolosepasienter.

4)     Ansette to allmennleger med støttestab for å drive senteret 24 timer i døgnet.

5)     Skape bevissthet rundt helse og spre kunnskap gjennom audiovisuelle demonstrasjoner.

 

 

 

Partnerorganisasjonenes rolle

 

1)     Navjyoti

a.      Koordinere aktiviteter for å fremme helsebevissthet som støttes av donor og MCD IPP-VIII

b.      Samarbeide med sykehus og andre helserelaterte tilbud for henvisninger av pasienter

c.      Holde helsecamper hver tredje tirsdag i måneden

d.      DOTS-program for tuberkolosepasienter (daglig observasjon og behandling)

e.      Overoppsyn og gjennomføring av helseprogrammene for skoler

f.        Drift av daglig OPD for samfunnet i Bawana

g.      Helserelatert utdanning og forebygging av sykdom

                                                              i.      Man kan ikke forvente å oppgradere folks helse uten samtidig å ha innflytelse på diverse helseproblemer og vise versa. Vi vil derfor utdanne staben ved helsesenteret og de sivile arbeiderne i Navjyoti til å spre bevissthet rundt noen av helseproblemene, bygge tillit i samfunnet, og nærme seg helseproblematikken på en holistisk måte.

h.      Mobilisering av lokalsamfunnet

                                                              i.      For at Helsesenteret skal være effektivt må folk ha tro på at senteret er der for å tjene dem og tilby verdi. For å få dette til planlegger vi å involvere de lokale beboerne i drift og programmene for å komme ut i samfunnet. Vi planlegger også å støtte opp om kulturelle aktiviteter og helseopplysning gjennom dette senteret. Navjyoti Delhi Police Foundation vil ha en overvåkende rolle gjennom å evaluere Helsesenteret opptreden og tilby veiledning. Evaluering vil foregå på et enkelt kriterium: hvorvidt det Primære Helsesenteret har ført til noen betydelig forbedring av helse og velvære for lokalsamfunnet.

 

2)     MCD IPP-VIII Health Center

a.      MCD vil skaffe til veie nødvendig utstyr, forsyninger og inventar.

b.      Infrastruktur og støtte for staben, dvs. Farmaseuten, PHN, ANM, lege og sivilarbeidere fra 08:00 til 14:00

c.      Helseopplysning og bevissthet gjennom audiovisuelle demonstrasjoner i samarbeid med Navjyoti

 

 


 

Årlig budsjett

 

 

 

Rupi

Norske kroner*

1

Program Manager (Health Care) @ 18000 per month

216 000

31 400

2

2 Community Health Workers @ 6500 per month

156 000

22 700

3

2 Doctor @ Rs. 25000 per month each

600 000

87 200

4

2 Nurse/ Medical Attendant @ 8000 per month

192 000

28 000

5

1 Sweeper @ 3000 per month

36 000

5 300

6

Medicines and Consumable @ 25000*12

300 000

43 600

7

1 Part time accountant @ Rs.5000 per month

60 000

8 800

8

Transportation @ Rs. 5000 per month

60 000

8 800

9

IEC Material

100 000

14 600

10

Health Camps @ 5000*6

30 000

4 400

11

Training of Local service providers

20 000

3 000

12

Training of community based groups

20 000

3 000

13

Exposure Visit of CBOs/LSPs

20 000

3 000

14

Organizational / Supervision Cost @ 15000 per month

180 000

26 200

15

Telephone/ ISDN / Internet / Postage / Courier @ Rs.5000 per month

60 000

8 800

16

Audit Fee

7 500

1 100

17

Contingencies / Unforeseen Expenditure @ 10% of Total Budget

205 750

30 000

 

Total

Rs. 2 263 250

NOK 330 000

 

*Tall i Norske kroner er konvertert fra Rupi etter kurs per 30.10.2006 der 100 Rupi = 14,53 NOK, og rundet opp til nærmeste 100 kr.


 

 

 

PROPOSAL FOR

Providing Primary Health Care Facilities &

education with special emphasis on women and child healthcare

IN BAWANA

 

INTRODUCTION:

In the year 2004, 40,000 homes that housed 1,50,000 people were demolished within 11 weeks in Yamuna Pushta, a settlement of slums along the river Yamuna. Twenty percent of those displaced were thrown on a barren piece of land, 22 miles away from civilization, called Bawana. Even now, there is nothing remotely resembling civilization in Bawana; no medical facilities, no transportation, no source or chance of earning a livelihood and no educational facilities for children. Please refer to www.yamunagentlyweeps.com for more details of live in Bawana.

Navjyoti worked in Yamuna Pushta, where it ran schools, hospitals, vocational training centers, drug rehabilitation programs and much more. For further details please log on to www.yamunagentlyweeps.com.

Now in Bawana, Navjyoti too has to start from scratch, as their hospital, schools, crèches etc too were demolished along with the 40,000 homes in Yamuna Pushta. Navjyoti is very keen on starting a 24-hour primary health care center in Bawana, as there is no medical facility available for the poor families who have been thrown on this barren piece of land. In fact in the past two years, innumerable children have fallen ill and even died due to illnesses, which could be prevented and cured if proper 24-hour medical health care facilities were available. Thus, in this regard, we appeal for funds to run a proper Primary Health Care Center and provide education with special emphasis on women and child health-care in Bawana.

 

HEALTH CARE FACILITIES IN BAWANA:

Bawana lacks many health related amenities.  Notable amongst them are potable water, emerging pandemics, population control, good hygiene and sanitation practices, basic education, and simple techniques for improving their lives. While working in Bawana since 2004, we realized that the community, in addition to basic health services, it also lacks facilities to cater to severe medical emergency cases.

The Government has provided health care facility through one Health Center in Bawana, however this center has not been very successful. The result of a non-functioning health center has been that, in many cases, diseases are not diagnosed in their early stages nor treated.  As a result the population of Bawana has to often travel long distances towards the main hospital when they can no longer bear the suffering and end up with serious complications that, in many cases, could have easily been avoided. The need to rectify this problem has become critical especially given the fact that the community is living with poor awareness of health issues. This ignorance, coupled with the increased mobility, has led to an explosive increase in the spread of diseases, which could have been prevented at an early stage.

In order to address the situation above, we would like to propose a partnership between the Government and Navjyoti to improve and enhance the heath related services. The strategy would be to facilitate public – private partnership to provide effective early medical intervention, deliver expert health care, and minimize the inconvenience caused to patients.

The goal is to provide health care services to the population of Bawana Resettlement Colony, build on the existing “infrastructure” at the Primary Health Center, make them functional and enhance their capability.

 

STATUS OF IPP- VIII HEALTH CENTER IN BAWANA:

The timings of the Health Center are 8:00 am to 2:00 pm. The existing staff includes 2 Auxillary Medical Nurses, 1 PHN – Public Health Nurse, 1 Pharmacist and 1 doctor who are supposed to visit only on Wednesday and Saturday from 9:00 am to 2:00 pm and one helper. The center has four rooms, two toilets and a bathroom.

Although the timings of the PHC is 8:00 am to 2:00 pm, it is insufficient to cater to the demands of such a large population or emergency cases.  The physical infrastructure is in a pathetic condition and uninviting with broken windows, unkempt rooms and lack of proper furniture and necessary equipment for the patients or the staff.

The doctor who is a gynecologist comes only twice a week to run the OPD, many a times she is absent on these days as well, the supplies and services are so inadequate that the clientele is automatically restricted in numbers. Hence it is not surprising to note a low utilization of this healthcare facility. The patients either go to the city public hospitals and dispensaries or to private practitioners and private hospitals. There is lack of rapport and trust built within the community for the government health center, and they believe in going to a quack in time of an emergency rather than a qualified doctor of this center.

 

AIM

To improve the health status of the community in Bawana by providing primary healthcare services and education with special emphasis on women and child healthcare

OBJECTIVES

v     To generate awareness in the community on health and hygiene related issues and promote positive health seeking behavior

v     To improve the health and hygiene status of the community especially children and women.

v     To liaison with specialized hospitals and government department and other related services for organizing health camps in the community.

v     Build on the existing “infrastructure” at the Primary Health Center, make them functional and enhance their capability

ACTIVITIES

 1. General OPD
 2. School Health Programme
 3. Community Outreach
 4. Enhancing the capacity of Government Primary Health Center Functional

 

General OPD

Daily OPD intends to provide curative as well as preventive health care and referral services the community of Bawana Resettlement Colony. Daily screening of patients at the OPD gives us an idea about the prevalent diseases and imminent outbreaks, this helps us in taking anticipatory preventive measure. OPD also provides referral facilities to patients requiring specialized treatment at other government /private institutions/hospitals.

 

 

School Health Program

1.                  Monthly Health Check ups of approximately 3000 children admitted in the Navjyoti gali schools and remedial education classes for early identification of illnesses

2.                  Regular compilation of health and hygiene index of children

3.                  Health education classes

4.                  Referrals

 

Community Outreach Plan

 

Health Camps: To provide awareness and treatment to maximum number of people against various diseases we organize health camps at regular intervals. The main emphasis of health camps is on immunizing children against Polio and other preventable diseases. Camps on antenatal facilities, family planning, disability, skin diseases, eye etc. are also organized.

Primary Health Center

We envisage the Primary Health Center functioning 24 hours a day as the first level in a hierarchical system of health care facilities. At this primary level, it will play two equally important roles: First, diagnosis of diseases based on symptoms, and their treatment either at the centers or through referral.  Second, health education leading to family planning, better hygiene and sanitation, and prevention of communicable diseases, especially sexually transmitted diseases.

1.      Equip the existing Primary Health Care center already set up by MCD.

2.      Refurbish the center

3.      Hold regular health camps on every third Thursday of the month. And operate the DOTS center and provide specialized service for TB patients.

4.      Hire 2 General Physician and support staff to run the Daily OPD 24 hours a day.

5.      Health awareness and education through audiovisual demonstrations. 

 

 

ROLE OF THE PARTNER ORGANISATIONS

 

1. Navjyoti

a.      Coordinate health awareness activities supported by donor and MCD IPP- VIII

b.      Liaise with hospitals and other health related services for referrals

c.      Conducting health camps every third Thursday of the month

d.      Dots Program for TB Patients

e.      Supervision and Operation of School Health Program

f.        Operating Daily OPD for the community of Bawana

g.      Health Education and disease prevention - One cannot expect to upgrade the people’s health without simultaneously making an impact on various health issues, and vice versa. We will, therefore, train the staff at the health center and the community workers of Navjyoti to spread awareness on some of the health issues, build trust within the community, and take a holistic approach to health care.

h.      Community Mobilization: For the Health center to be effective, people have to believe that the center is there to serve them and to provide value.  To facilitate this we plan to involve the local population in the operation and in the community outreach programs.  We also plan to encourage cultural activities, and health education through this center. The monitoring role of Navjyoti Delhi Police Foundation will be to evaluate the performance of Health Center and to provide guidance.  Evaluation will be based on one simple criterion — whether the Primary health care center has significantly improved the health and well being of the community.

2. MCD IPP-VIII Health Center

a.       MCD would be providing necessary equipments, supplies and furniture.

b.       Infrastructure and support of the staff i.e. the Pharmacist, PHN, ANM, doctor and community workers from 8:00 to 2:00 pm

c.       Health Education and awareness through audiovisual demonstrations in collaboration with Navjyoti. 

 

ANNUAL BUDGET

S.no

Component

Amount

1

Program Manager (Health Care) @ 18000 per month

2,16,000

2

2 Community Health Workers @ 6500 per month

1,56,000

3

2 Doctor @ Rs. 25000 per month each

6,00,000

4

2 Nurse/ Medical Attendant @ 8000 per month

1,92,000

5

1 Sweeper @ 3000 per month

36,000

6

Medicines and Consumable @ 25000*12

3,00,000

7

1 Part time accountant @ Rs.5000 per month

60,000

8

Transportation @ Rs. 5000 per month

60,000

9

IEC Material

1,00,000

10

Health Camps @ 5000*6

30,000

11

Training of Local service providers

20,000

12

Training of community based groups

20,000

13

Exposure Visit of CBOs/LSPs

20,000

14

Organizational / Supervision Cost @ 15000 per month

1,80,000

15

Telephone/ ISDN / Internet / Postage / Courier @ Rs.5000 per month

60,000

16

Audit Fee

7,500

17

Contingencies / Unforeseen Expenditure @ 10% of Total Budget

2,05,750

 

Total

 Rs. 22,63,250

Rupees: Twenty Two Lac Sixty three thousand two hundred fifty only

 

 

Bildene i den norske teksten er hentet fra www.yamunagentlyweeps.com, Copyright © 2006 Ruzbeh N. Bharucha